Afrika

 • Burkina Faso
 • Ghana
 • Kameroen
 • Kenia
 • Madagascar
 • Mauritius
 • Niger
 • Uganda
 • Tanzania
 • Zimbabwe
 • Zuid-Afrika

Burkina Faso, hoofdstad Ouagadougou, ruim zeven keer zo groot als Nederland, bijna tien miljoen inwoners.
Het land is voornamelijk agrarisch en zelfvoorzienend en kent weinig industrie. Een belangrijke vorm van inkomsten vormen de trekarbeiders die in Ivoorkust, Nigeria werken. Voor de export zijn met name katoen, goud en veeteeltprodukten belangrijk. De bevolking, van wie de helft onder de vijftien jaar is, woont grotendeels op het platteland. Er worden, naast Frans, meer dan zestig Afrikaanse talen gesproken, waarvan de belangrijkste More, Fulfide en Dioula zijn. Analfabetisme komt veel voor. De levensverwachting ligt op 48,5 jaar.

Ghana, hoofdstad Accra, bijna zes keer zo groot als Nederland, ruim zestien miljoen inwoners.
De land- en mijnbouw vormen de belangrijkste bron van inkomsten, export bestaat uit o.a. cacao, aardnoten (pinda’s), diamant, goud, hardhout, bauxiet en mangaanerts. De zelfvoorzienende landbouw voorziet in cassave, bakbananen, yam en maïs. In het noorden van het land komt veel veehouderij voor. Officieel wordt in Ghana Engels gesproken, daarnaast zijn er veel inlandse talen zoals het Twi, Ewe, Ga en Hausa. Ongeveer de helft van de bevolking, die uit zo’n honderd verschillende volken bestaat, woont in stedelijke gebieden.

Kameroen, hoofdstad Yaounde, twaalf keer zo groot als Nederland, ruim dertien miljoen inwoners.
In tegenstelling tot de inkomsten uit koffie, cacao, katoen en olie is de prijs van tropisch hardhout op peil gebleven, waardoor op grote schaal ontbossing plaatsvindt. Ook worden rivieren en meren overbevist en gronden overbegraasd. Bodem en water raken door deze ontwikkelingen uitgeput. Bijna de helft van de bevolking woont in de grote steden. Over het algemeen wordt Frans en Engels gesproken, maar in Kameroen leven meer dan tweehonderd verschillende volken, die ieder hun eigen dialect hebben. De belangrijkste volken zijn de Bamileke, Fulbe, Beti, Douala en Basa.

kenia

Kenia, hoofdstad Nairobi, zestien keer zo groot als Nederland, 26 miljoen inwoners.
Bijna de helft van de bevolking werkt voor de overheid. Daarnaast vormen landbouw, toerisme en handel belangrijke inkomstbronnen. De export bestaat vooral uit koffie, thee, ruwe materialen, afgewerkte olieproducten, olie en gas. Het Swahili is de officiële taal in Kenia. Daarnaast wordt er Engels, Bantoes, Niloots en Chushiets/Hamiets gesproken. In Kenia is een grote verspreiding van AIDS en wordt weinig aandacht aan preventie hiervan besteed.

Madagascar, hoofdstad Antanarivo, bijna zestien keer zo groot als Nederland, ruim veertien miljoen inwoners.
In deze democratische republiek, waar Frans en Malagisch wordt gesproken, is de agrarische sector de belangrijkste. De export bestaat bijna geheel uit landbouwprodukten zoals koffie, kruidnagelen, vanille, suiker en tabak. De industrie is nauwelijks ontwikkeld. Analfabetisme komt veel voor. De gemiddelde levensverwachting is 48 jaar.

Mauritius (ten oosten van Madagascar), hoofdstad Port Louis, 1/20 deel van Nederland, ruim één miljoen inwoners. Dit eiland is sinds 1968 een parlementaire monarchie binnen het britse Gemenebest en werd getransformeerd tot een suikerrietplantage. De bevolking vermengde zich met Indiase bevolkingsgroepen. De belangrijkste inkomsten van het land zijn suikerriet en toerisme. Lager en voortgezet onderwijs zijn gratis, maar niet verplicht. Mauritius heeft een redelijk hoog peil van sociale voorzieningen.

Niger, hoofdstad Niamey, dertig keer zo groot als Nederland, vijftien miljoen inwoners
Niger ligt grotendeels in de Sahelzone, alleen een smalle strook in het zuiden profiteert van iets gunstiger klimatologische omstandigheden. Van de twee belangrijkste bevolkingsgroepen leven de Toearegs in het noorden. Sinds de zestiger jaren worden ze in in hun nomadenbestaan bedreigd door droogte en hongersnood. Van oudsher is het een volk van zilversmeden. De andere belangrijke groep word gevormd door de Hausa, die het zuiden van Niger bewonen en zich bezig houden met het bewerken van leer. Ook de bouw en het decoreren van huizen vormt een belangrijk element in het leven van deze bevolkingsgroep: de Hausa architectuur met uitbundig gedecoreerde huizen, is een bezienswaardigheid.

oeganda

Uganda, hoofdstad Kampala, zes maal zo groot als Nederland, zeventien miljoen inwoners.
Uganda heeft een prachtig, golvend heuvellandschap. Op de savannen in het noorden en oosten van het land komt veel veeteelt voor. Ook zijn er veel kleinschalige landbouwers, die op de vruchtbare grond twee tot drie keer per jaar kunnen oogsten. De belangrijkste (export)produkten zijn koffie, katoen, tabak, thee en suiker. Daarnaast wordt er veel voedsel verbouwd: bananen, bonen, gierst, maïs, aardappelen, cassava, aardnoten en fruit. Anderhalf tot twee miljoen Ugandezen zijn sero-positief.

Tanzania, hoofdstad Dodoma, bijna 26 keer zo groot als Nederland, 28 miljoen inwoners.
Ongeveer een kwart van de bevolking woont in steden, het overige deel op het platteland leeft van de landbouw. Belangrijke voedselgewassen zijn maïs en cassave. Koffie, katoen en thee vormen de belangrijkste export gewassen. Daarnaast worden op de eilanden Zanzibar en Pemba kruidnagelen geteeld. Toch is Tanzania grotendeels afhankelijk van ontwikkelingshulp. Het is land is flink getroffen door de AIDS-epidemie, jaarlijks sterven twintig- tot dertigduizend Tanzanianen aan deze ziekte.

Zimbabwe, hoofdstad Harare, bijna tien keer zo groot als Nederland, ruim dertien miljoen inwoners.
Het land bestaat voor ongeveer de helft uit grote landerijen, die eigendom zijn van multinationals en grootgrondbezitters. De belangrijkste exportprodukten zijn tabak, suiker, maïs, katoen, ijzer en goud. Voor de eigen voedselvoorziening worden granen, sojabonen en vee geteeld. Ongeveer de helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar. De gemiddelde levensverwachting is 40 jaar.

Zuid-Afrika, hoofdstad Pretoria, ruim dertig keer zo groot als Nederland, 39 miljoen inwoners.
Zuid-Afrika is weliswaar rijk aan grondstoffen, maar voor olie, technologie en kapitaal is het afhankelijk van het buitenland. De mijnbouw vormt een belangrijke sector met grote buitenlandse investeringen. De welvaart is zeer ongelijk verdeeld. Vooral in de “thuislanden”, waar de zwarten wonen, is een tekort aan voedsel. Van de bevolking is het grootste deel zwart, toch is de blanke minderheid vaak in een betere positie: voor een blanke leerling bijvoorbeeld is gemiddeld vier keer zoveel geld beschikbaar als voor een zwarte leerling.